Algemene voorwaarden

Nederlands

 1. De verkoper

De website www.merodegoud.be is eigendom van Imkerij Merodegoud gevestigd te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 5A.

Ondernemingsnummer: BE1004.330.179
IBAN-Bankrekeningnummer: BE39 0637 7452 4019

 1. Toepassing

Door het plaatsen van een reservatie gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Samen met deze voorwaarden ga je akkoord om geen frauduleuze of valse reservaties te plaatsen. Als we vermoeden dat een dergelijke reservatie is geplaatst, zijn we gerechtigd om de reservatie te annuleren en de betreffende overheidsinstanties hierover te informeren.

 1. Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Imkerij Merodegoud kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten.

 1. Verzendkosten

De transportkosten worden bepaald aan de hand van land van bestemming. Er wordt steeds een verzendoptie gekozen waarbij Track & Trace voorzien is, de koper ontvangt bij verzending de T&T-code.

 1. Bevestiging reservatie

Nadat je je reservatie verstuurd hebt, ontvang je binnen 5 werkdagen via e-mail een uitnodiging om het voorschot (20%) per bankoverschrijving te betalen. Na ontvangst van het voorschot wordt de reservatie per e-mail bevestigd.

 1. Betaling

Vooraf wordt een voorschot (20%) gevraagd alvorens de reservatie bevestigd wordt. Dit voorschot houdt enkel rekening met de prijs van de gereserveerde koninginnen en/of bijenvolken; niet met eventuele transportkosten of kosten inzake gezondheidscertificering.

 1. Annulering reservatie

Indien de koper zijn reservatie annuleert nadat deze bevestigd werd, zal het voorschot niet worden terugbetaald. Indien Imkerij Merodegoud wegens overmacht de verkoop moet annuleren, krijgt de koper de keuze aangeboden tussen enerzijds het terugbetaald krijgen van het voorschot en anderzijds het uitstellen van aflevering van de reservatie; wanneer de koper hier binnen 30 dagen niet op reageert, zal het voorschot sowieso terugbetaald worden.

 1. Risico van verzending

Bij verzending zijn de kosten van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen ten laste van de koper.

 1. Kwaliteit

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op.

 1. Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen / diensten moeten binnen de 5 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Imkerij Merodegoud via mail: info@merodegoud.be.

 1. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Imkerij Merodegoud en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de reservatie wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 1. Verkoop van bijenvolken en koninginnen

Bij de aankoop van bijenvolken en koninginnen geeft Imkerij Merodegoud een indicatie van de leverperiode. Dit is een inschatting die gemaakt wordt op basis van een teeltschema, die omwille van verschillende redenen kan aangepast worden.

Français

Le vendeur

Le site web www.merodegoud.be est la propriété du Rucher Merodegoud, situé à 3980 Tessenderlo, Waterstraat 5A.

Numéro d’entreprise : BE1004.330.179
Numéro de compte bancaire (IBAN) : BE39 0637 7452 4019

Application

En plaçant une réservation, le client accepte ces conditions générales.

En plus de ces conditions, vous acceptez de ne pas effectuer de réservations frauduleuses ou fausses. Si nous soupçonnons qu’une telle réservation a été effectuée, nous sommes en droit d’annuler la réservation et d’informer les autorités concernées.

Prix

Les prix mentionnés sur le site web sont en euros, TVA comprise, hors frais d’expédition.

Rucher Merodegoud ne peut être tenu responsable des mentions de prix évidemment incorrectes, par exemple en raison d’erreurs de saisie, de composition ou d’impression évidentes.

Frais d’expédition

Les frais de transport sont déterminés en fonction du pays de destination. Une option d’expédition avec suivi est toujours choisie, l’acheteur recevra le code de suivi lors de l’expédition.

Confirmation de la réservation

Après avoir soumis votre réservation, vous recevrez dans les 5 jours ouvrables une invitation par e-mail pour effectuer le versement de l’acompte (20 %) par virement bancaire. Après réception de l’acompte, la réservation sera confirmée par e-mail.

Paiement

Un acompte (20 %) est demandé à l’avance avant la confirmation de la réservation. Cet acompte ne concerne que le prix des reines et/ou des colonies réservées ; il ne concerne pas les éventuels frais d’expédition ou les frais de certification sanitaire.

Annulation de la réservation

Si l’acheteur annule sa réservation après sa confirmation, l’acompte ne sera pas remboursé. Si Rucher Merodegoud doit annuler la vente en raison de force majeure, l’acheteur se voit offrir le choix entre le remboursement de l’acompte et le report de la livraison de la réservation ; si l’acheteur ne réagit pas dans les 30 jours, l’acompte sera automatiquement remboursé.

Risque d’expédition

En cas d’expédition, les frais de perte, de vol ou de dommage des marchandises sont à la charge de l’acheteur.

Qualité

Les couleurs sur les photos peuvent légèrement différer. Les paramètres et la qualité de votre écran ont également une influence.

Réclamations

Toutes les remarques concernant la facture ou les marchandises/services livrés doivent être signalées à Rucher Merodegoud dans les 5 jours calendaires par e-mail : info@merodegoud.be.

Litiges

Toutes les relations juridiques entre Rucher Merodegoud et le client sont régies par le droit belge, quel que soit le pays d’où la réservation est effectuée. En cas de litige, seuls les tribunaux de Hasselt sont compétents.

Vente de colonies d’abeilles et de reines

Lors de l’achat de colonies d’abeilles et de reines, Rucher Merodegoud donne une indication de la période de livraison. Il s’agit d’une estimation basée sur un calendrier d’élevage, qui peut être ajustée pour diverses raisons.

Deutsch

Der Verkäufer

Die Website www.merodegoud.be gehört Imkerei Merodegoud mit Sitz in 3980 Tessenderlo, Waterstraat 5A.

Unternehmensnummer: BE1004.330.179
Bankkonto (IBAN): BE39 0637 7452 4019

Anwendung

Durch das Platzieren einer Reservierung stimmt der Kunde diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Zusätzlich zu diesen Bedingungen erklären Sie sich damit einverstanden, keine betrügerischen oder falschen Reservierungen vorzunehmen. Wenn wir den Verdacht haben, dass eine solche Reservierung vorgenommen wurde, sind wir berechtigt, die Reservierung zu stornieren und die entsprechenden Behörden zu informieren.

Preise

Die auf der Website angegebenen Preise sind in Euro, inklusive Mehrwertsteuer, exklusive Versandkosten.

Imkerei Merodegoud kann nicht für offensichtlich falsche Preisangaben haftbar gemacht werden, zum Beispiel aufgrund offensichtlicher Eingabe-, Druck- oder Tippfehler.

Versandkosten

Die Transportkosten werden je nach Bestimmungsland festgelegt. Es wird immer eine Versandoption gewählt, bei der eine Sendungsverfolgung vorgesehen ist. Der Käufer erhält bei Versand den Tracking-Code.

Bestätigung der Reservierung

Nachdem Sie Ihre Reservierung abgeschickt haben, erhalten Sie innerhalb von 5 Werktagen eine Einladung per E-Mail, um die Anzahlung (20%) per Banküberweisung zu bezahlen. Nach Erhalt der Anzahlung wird die Reservierung per E-Mail bestätigt.

Zahlung

Im Voraus wird eine Anzahlung (20%) verlangt, bevor die Reservierung bestätigt wird. Diese Anzahlung bezieht sich nur auf den Preis der reservierten Königinnen und/oder Bienenvölker; nicht auf eventuelle Versandkosten oder Kosten für die Gesundheitszertifizierung.

Stornierung der Reservierung

Wenn der Käufer seine Reservierung storniert, nachdem sie bestätigt wurde, wird die Anzahlung nicht zurückerstattet. Wenn Imkerei Merodegoud aufgrund höherer Gewalt den Verkauf stornieren muss, wird dem Käufer die Wahl zwischen der Rückerstattung der Anzahlung und der Verschiebung der Lieferung der Reservierung angeboten; wenn der Käufer innerhalb von 30 Tagen nicht darauf reagiert, wird die Anzahlung in jedem Fall zurückerstattet.

Versandrisiko

Bei Versand gehen die Kosten für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Waren zu Lasten des Käufers.

Qualität

Die Farben auf den Fotos können leicht abweichen. Auch die Einstellungen und Qualität Ihres Bildschirms beeinflussen dies.

Beschwerden

Alle Anmerkungen zu Rechnungen oder gelieferten Waren/Dienstleistungen müssen innerhalb von 5 Kalendertagen an Imkerei Merodegoud per E-Mail gemeldet werden: info@merodegoud.be.

Streitigkeiten

Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen Imkerei Merodegoud und dem Kunden ist das belgische Recht anwendbar, unabhängig vom Land, aus dem die Reservierung getätigt wird. Bei eventuellen Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht in Hasselt zuständig.

Verkauf von Bienenvölkern und Königinnen

Beim Kauf von Bienenvölkern und Königinnen gibt Imkerei Merodegoud einen Anhaltspunkt für den Lieferzeitraum. Dies ist eine Schätzung, die auf einem Zuchtplan basiert und aus verschiedenen Gründen angepasst werden kann.